Selecteer een auto uit onze leasevoorraad
 Autolease berekenen met leasecalculator
 Ontvang binnen 24 uur de beste leasevoorstel

Financial Lease begrippen

Financial Lease Twente maakt leasen graag transparant voor ondernemend Nederland, in deze Financial lease begrippen lijst vindt u de meest voorkomende begrippen m.b.t financial lease

 

Aanbetaling

De lessee/klant heeft bij financial lease de mogelijkheid om een aanbetaling te doen waardoor het te financieren bedrag lager wordt. De Financiële risico’s van de lessor/financieringsmaatschappij worden hierdoor beperkter, waardoor een aanvraag eerder en makkelijker goedgekeurd kan worden. Door het doen van een aanbetaling worden de maandelijkse leasetermijnen verlaagd.

Afschrijving leaseauto

Bij financial lease kunt u zelf afschrijven op de leaseauto. De technische of economische waardevermindering van de leaseauto, die op een door de belastingdienst geaccepteerde wijze, als kosten ten laste mag worden gebracht van de jaarlijkse winst. De afschrijvingsperiode kan de economische levensduur zijn of de afgesproken leaseperiode.

Afkoop

Financial lease is transparant leasen, bij aanvang van het contract weet u exact hoeveel leasetermijnen u moet voldoen voordat u eigenaar bent van het voertuig. Indien de lessee/klant zijn contract voor het einde van de overeengekomen leasetermijn wil beëindigen, om welke reden dan ook, dan betaald u de resterende leasetermijnen + eventuele slottermijn.

Annuïteitenbasis

De leasetermijnen bij Financial Lease bestaan uit een aflossingsdeel een rentedeel. Het rente deel is een vast percentage van de schuld en zal naarmate de financial leaseovereenkomst langer loopt een kleiner deel vormen van de leasetermijn.

Autofactuur

Bij financial lease krijgt u een factuur van de nieuwe auto / occasion op de naam van uw onderneming, deze factuur geeft u het economische eigendom van het voertuig en het recht om het volledige BTW bedrag te verrekenen met uw eerst volgende BTW aangifte.

Autokosten forfait

Deze term werd voorheen gebruikt om het loon in natura te bepalen voor het privégebruik van de auto. Dit is nu bekend onder bijtelling en bijtellingspercentage. (Zie ook bijtelling)

Auto van de zaak

Een personenauto of bestelauto die door de werkgever ter beschikking gesteld wordt aan een werknemer.

Auto leasemaatschappij

Een onderneming die zich richt op operationele en of financial autoleasing en wagenparkbeheer.

BPM

Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen. De eenmalige belasting die aan de Belastingdienst is verschuldigd bij registratie van personenauto’s, bestelauto’s en motorrijtuigen. Over het BPM bedrag wordt geen BTW geheven, bij een occasion spreekt men over rest BPM.

Bedrijfswagen

Een bedrijfswagen is een bestelwagen of vrachtauto die wordt ingezet voor overwegend zakelijk gebruik.

Bestelauto

Een bestelauto is een motorvoertuig met een GVW van maximaal 3500 kg dat is ingericht voor het vervoer van goederen.

Boekwaarde

De boekhoudkundige waarde van het financial lease object op een zeker moment. Investering minus de getaande afschrijvingen.

Borgstelling

Een rechtshandeling waarmee een persoon (de borg) zich garant stelt voor de verplichtingen van een andere persoon (de lessee) die bijvoorbeeld voortkomen uit een financial leaseovereenkomst. Indien de lessee niet presteert (lees: niet betaalt), is de borg verplicht in zijn plaats te voldoen.

Bijtelling

Bijtelling is de waardering die wordt gegeven voor het privégebruik van de leaseauto. De huidige bijtelling percentages voor de Nederlandse auto lease bedragen 0%, 7%, 14%, 20% en 25% van de cataloguswaarde.

Cascoschade

Materiële schade aan de leaseauto.

Cataloguswaarde

De Cataloguswaarde is de grondslag waarop de fiscale bijtelling wordt berekend door de fiscus. De waarde is sinds juli 2006 gelijk aan de consumentenprijs bij afgifte van het kenteken, inclusief alle opties, BTW en BPM. De afleverkosten en of achteraf geplaatste accessoires tellen hierbij niet mee.

Contractaansprakelijkheid

Het verantwoordelijk zijn voor de uitvoerbaarheid van een overeenkomst. Bij contractaansprakelijkheid is de lessor/financieringsmaatschappij verantwoordelijk voor het realiteitsgehalte van een onder een leaseovereenkomst of een bindende offerte aangeboden leaseprestatie, in juridisch, financieel en/of fiscaal opzicht.

Contractovername

Overname van rechten en verplichtingen uit een door derden afgesloten financial lease overeenkomst.

Contractduur

De periode tussen de begindatum en de verwachte einddatum van het financial leasecontract in maanden.

Courant

De mate waarin de leaseauto na een x periode verhandelbaar blijft. De courantheid van de leaseauto bepaalt mede de hoogte van de restwaarde.

Dagwaarde

De waarde van het object (leaseauto) in het economisch verkeer.

Energielabel

Het label waarmee het energieverbruik van producten wordt uitgedrukt. Bij auto’s wordt dit uitgedrukt in een letter waarbij A het zuinigst is en H staat voor het minst energie zuinige label. Voor A en B labels geldt vaak ook een lagere bijtelling

E.C.E. Norm

Europese norm voor brandstofverbruik van een auto.

Economisch eigendom

Dit is het eigendom dat dient te worden onderscheiden van het juridisch eigendom. Economisch eigendom houdt in dat de bezitter van de leaseauto ook de intentie heeft om de leasewagen na verloop van de leasetermijn. ook het juridische eigendom te verkrijgen. Dit is het geval bij financiële lease. Bij operationele lease behoudt de lessor beide vormen van eigendom.

Economische levensduur

Dit is de levensduur van een leaseauto bezien vanuit de periode waarover het kapitaalgoed mag worden afgeschreven.

Eigendomsoverdracht

Dit komt aan de orde bij het einde van de leasetermijn. Bij financial lease krijgt de lessee het juridische eigendom na het voldaan hebben van alle betalingsverplichtingen waarmee lessee volledig eigenaar wordt van de leaseauto. Bij operationele lease zal de bedrijfswagen in beginsel eigendom van de leasemaatschappij blijven, behalve als in het contract anders is overeengekomen.

Expiratie

Het moment waarop het financial leasecontract eindigt.

Fiscaal eigendom

De waardevermindering van het leaseobject wordt gedragen door de lessee. De lessee dient het object ook te activeren op zijn balans.

Financial lease

Financial lease of financiële lease is de leasevorm waarbij het economisch eigendom wordt afgestaan aan de lessee en waarbij de lessee aan het eind van de leaseovereenkomst ook het juridische eigendom verkrijgt. De Belastingdienst beschouwt de lessee als eigenaar waardoor de leaseauto op uw balans wordt geactiveerd.

Fiscale kostprijs

Dit is het bedrag dat op de balans wordt geactiveerd waarbij de kosten die rechtstreeks verband houden met de aankoop en rijklaar maken worden meegenomen in de prijs. Objectsubsidies worden hierin meegenomen, maar fiscale subsidies vallen er buiten.

Fiscale waarde

De Fiscale waarde is de grondslag waarop de fiscale bijtelling wordt berekend door de fiscus. De waarde is sinds juli 2006 gelijk aan de consumentenprijs bij afgifte van het kenteken, inclusief alle opties, accessoires BTW en BPM.

Fleetowner

Bedrijf met meerdere auto’s in ieder geval meer dan 9 auto’s.

Grijs kenteken

Gebruikte terminologie voor een bestelwagen en/of voor een vrachtwagen.

Houderschapsbelasting

De belasting die de kentekenhouder van een personenauto, bestelauto, vrachtauto, motorrijwiel, kampeerauto, autobus betaalt voor het bezit van een motorrijtuig.

Hybride

Een voertuig dat door een combinatie van twee krachtbronnen aangedreven wordt door een verbrandingsmotor en elektromotor.

Investeringsaftrek

De investeringsaftrek is het bedrag dat men kan aftrekken van de winst indien er is geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt de winst lager en betaalt u dus minder belasting. Vooral interessant bij financial lease voor de lessee.

Jaarkilometers

Dit zijn de kilometers die met de leasemaatschappij overeen worden gekomen. Leaseaanbiedingen of offertes beginnen vaak vanaf 15.000 of 20.000 kilometers per jaar. Toch is het gemiddeld aantal kilometers voor leaseauto’s rond de 30.000. Met andere woorden houdt rekening met een hoger leaseprijs als u op eerste blik denkt te moeten gaan betalen. Bekijk daarom ook goed wat uw verwachte jaarkilometers zijn. Het voordeel van financial lease is dat er geen jaarkilometrage wordt opgenomen in het contract. Ongeacht het jaarkilometrage blijft u bij financial lease gewoon het maandbedrag betalen dat in de overeenkomst is opgenomen.

Juridisch eigendom

Eigendom is het meest omvattende recht dat een (rechts)persoon op een zaak kan hebben. Het staat de eigenaar vrij om met uitsluiting van eenieder van een zaak gebruik te maken, mits dat gebruik niet in strijd is met rechten van anderen of met wettelijke voorschriften en regels. Een eigenaar heeft ook de beschikkingsbevoegdheid om bijvoorbeeld het leaseobject te verkopen.

Kilometerafrekening/ Meer – minderkilometers

De afrekening van het verschil tussen de overeengekomen en het werkelijk aantal gereden kilometers welke op operational lease contract zijn opgenomen. Meestal worden deze periodiek afgerekend tussen lessee en lessor. Bij Financial Lease heeft u het economische eigendom en zij er in de overeenkomst geen jaarkilometrages opgenomen, zult u dus nooit voor de verrassing te komen staan van een kilometerafrekening.

Kilometervergoeding

De kilometervergoeding kan een werkgever aan een werknemer geven of een zzp’er aan zichzelf uitkeren voor zakelijke kilometers (tevens kilometers voor woon-verkeer). Deze vergoeding kan men zelf bepalen, echter slechts tot € 0,19 is de kilometervergoeding onbelast.

Kredietbeoordeling

Vaststelling van actuele (krediet)risico’s ten gevolge van het verstrekken van een concrete financiering.

Kredietovereenkomst

Een overeenkomst tussen een debiteur en een kredietinstelling (crediteur, bank) waarbij aan de debiteur een bepaalde geldsom ter beschikking wordt gesteld, die op de overeengekomen voorwaarden moet worden terugbetaald. Financiële lease geldt als een specifieke vorm van kredietverlening op middellange termijn.

Lease (auto)

Het verschaffen van het gebruiksrecht van een auto aan een lessee voor een overeengekomen periode tegen een periodieke betaling van een vastgesteld bedrag.

Leasecontract

Een overeenkomst betreffende lease tussen een lessor en een lessee.

Leasing

De vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker ( lees: lessor) in geval van autolease auto’s aankoopt en deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn tegen een vergoeding ter beschikking stelt aan een leaserijder of lessee.

Lessee

De (rechts)persoon die het gebruiksrecht heeft over het leaseobject ook wel de leasenemer genoemd.

Leasetermijn

De periodiek door lessee te betalen prijs voor het gebruik van de auto en de afgesproken dienstverlening.

Lessor

De leasemaatschappij (Leasegever)

Margeregeling

Specifieke voorschriften voor de BTW-berekening/verrekening, in geval van gelijktijdige inruil van (lease-) objecten. De margeregeling is van belang bij inruil en inkoop van roerende zaken door wederverkopers en niet BTW-plichtige verkopers.

MRB

Dit staat voor Motorrijtuigenbelasting. De belasting maandelijks betaald door de kentekenhouder van een personenauto, bestelauto, vrachtauto, motorrijwiel etc.

Maandtermijnen

Periodiek verschuldigde leasebedragen.

Nationale Auto Pas

De Nationale Auto Pas. Deze Nederlandse organisatie registreert de jaarlijks gereden kilometers van een auto zodat afnemers van (lease)occasions weten wat de daadwerkelijk verreden kilometers zijn.

Netto catalogusprijs

Dit is de catalogusprijs verminderd met BTW.

Nulemissie

De nihil emissie van CO2. Dit komt voor bij elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden.

Object

In een financial lease overeenkomst is de auto, bedrijfswagen of occasion die geleased wordt het object.

Onbelaste kilometervergoeding

Een kilometervergoeding vaak gegeven voor zakelijke en woon-werkkilometers. In Nederland is de grens voor de onbelaste kilometervergoeding € 0,19.

Ondernemersverklaring

In de Ondernemersverklaring verklaart Leasenemer onder meer aan alle vereisten te voldoen op grond waarvan Leasenemer door de Belastingdienst als BPM teruggaafgerechtigde ondernemer als bedoeld in artikel 15 en artikel 15a Wet BPM zal worden aangemerkt.

Omruilcertificaat

Bij financial lease is het mogelijk om een object wissel te doen. De leaseovereenkomst blijft dan in stand alleen wordt het voertuig dan ingeruild voor een andere.

Personenauto

Een personenauto is een voertuig op 3 of meer wielen waarvan de toegestane maximummassa niet meer bedraagt dan 3500 kg. Het besturen van een personenauto is enkel mogelijk met rijbewijs B of een uitgebreider rijbewijs.

Restwaarde

De geschatte verkoopwaarde van een leaseauto aan het einde van de gebruiks- of leaseperiode

Sale and lease back

De overeenkomst waarbij een lessee een auto verkoopt aan een leasemaatschappij en de auto vervolgens least van de leasemaatschappij.

slottermijn

het slottermijn bij financial lease is het bedrag waarover in de contractperiode geen aflossing wordt betaald. Dit bedrag staat aan het eind van de looptijd nog open. Door gebruik te maken van een slottermijn kunnen de maandlasten verlaagd worden, echter moet deze altijd in overeenstemming zijn met de reële restwaarde.

TCO

Total Cost of Ownership. Alle directe en indirecte kosten van het wagenpark.

Universele leasemaatschappij

Een leasemaatschappij die niet automerk of bank afhankelijk is.

Verzekeringsplicht

De verplichting tot het verzekeren van een (financial lease) auto tegen schade en verlies. Wettelijk is enkel de WA verplicht, echter wordt er bij financial lease altijd een allrisk dekking vereist door de lessor.

Verzekeringsverklaring / Meldingsformulier Verzekeringen

De verklaring waarin een verzekeringsmaatschappij van een lessee, die zelf de auto laat verzekeren, vastlegt dat het risico bij haar is ondergebracht.

Volle en vrije eigendom

Ook wel het reële eigendom genoemd, dit heeft u wanneer u zowel economisch al juridisch eigenaar bent van een leaseauto.

Voorloopauto

Een huurauto of een leaseauto uit het wagenpark die wordt ingezet voorafgaand aan de levering van de bestelde leaseauto.

WAM

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Deze wet verplicht elke bezitter eigenaar van een (financial lease)auto om een verzekering te sluiten om de wettelijke aansprakelijkheid te dekken.

WA-verzekering

Wettelijke Aansprakelijkheid voor schade aan derden verkeersdeelnemers.

WM 11.92 formulier

Formulier ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars en VNA waarin wordt opgemaakt dat de lessee zelf verzekert. Op dit formulier verklaren de verzekeraar en de lessee dat de auto is verzekerd en dat toegekende schadevergoedingen aan de leasemaatschappij worden gecedeerd.

Wettelijke aansprakelijkheid

Het van rechtswege aansprakelijk zijn voor toegebrachte schade aan derden.

Zaakschade

De materiële ofwel cascoschade aan de leaseauto.

Zakenauto

Een auto op naam van een rechtspersoon of op naam van een natuurlijk persoon (werknemer/ eenmanszaak ZZP’er) die voornamelijk zakelijk wordt gebruikt (50% of meer zakelijke ritten) exclusief woon-werk verkeer.